Definities

 1. Creations by Noa: Creations by Noa, gevestigd te Linne onder KvK nr. 77170478.

 2. Klant: degene met wie Creations by Noa een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Creations by Noa en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Creations by Noa.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Creations by Noa zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Creations by Noa zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Creations by Noa slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Creations by Noa hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Creations by Noa hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Creations by Noa te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Creations by Noa vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Creations by Noa, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Creations by Noa een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. Creations by Noa is gerechtigd om tot 15% van de richtprijs af te wijken.

 7. Indien de richtprijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen, dient Creations by Noa de

  klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 8. Indien de richtprijs meet dan 15% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om

  het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met

  15% uitkomt.

 9. Creations by Noa heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Creations by Noa prijsaanpassingen meedelen

  aan de klant.

 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Creations by Noa op te

  zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 12. 20% van het totaalbedrag, dient vooraf aan het project betaald te worden, indien dit

  wordt aangegeven door Creations by Noa.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn (per maand) dan is Creations by Noa gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Creations by Noa.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Creations by Noa zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Creations by Noa op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Creations by Noa, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Creations by Noa te betalen.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, heeft de klant nog recht op nabewerking, indien er iets niet klopt binnen het design.

Creations by Noa hanteert hiervoor 2 uur kostenvrij, indien boven de 2 uur wordt het bedrag vastgesteld met het uurtarief.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Creations by Noa voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Creations by Noa heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Creations by Noa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Creations by Noa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Creations by Noa.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit e aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Creations by Noa de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Creations by Noa redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Creations by Noa en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 maand, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze duur betreft (afgesproken) projecten en beheer van social media-accounts, aldus niet eenmalige specifieke projecten.

 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van de opzegtermijn van 1 (één maand), waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Creations by Noa schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) maand opzeggen.

 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) maand kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken.

 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) maand kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken.

 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) maand is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Intellectuele eigendom

 1. Creations by Noa behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Creations by Noa (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectuele eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  1. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000, –

  2. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €

   5.000, –

 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde

  bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of

  gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van

  schade.

 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen

  afbreuk aan de overige rechten van Creations by Noa waaronder haar recht om naast de boete de schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Creations by Noa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Creations by Noa geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Creations by Noa geleverd product of verleende dienst te onderzoeken en een eventuele klacht binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken.

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleend dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Creations by Noa daarvan zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen het projecttermijn na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 2. Consumenten dienen Creations by Noa uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. Nog 2 uur wordt aan deze tekortkomingen gewerkt zonder inachtneming van het uurtarief.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Creations by Noa in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Creations by Noa gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 6. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Creations by Noa, deelt e klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Creations by Noa en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

 7. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Bureau Incasso.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Creations by Noa.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Creations by Noa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Creations by Noa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomt aan Creations by Noa verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Creations by Noa

 1. Creations by Noa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Creations by Noa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Creations by Noa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Recht op ontbinding

1. Creations by Noa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt,

danwel indien Creations by Noa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Creations by Noa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Creations by Noa zoveel mogelijk vooraf met de

  klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene

  voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creations by Noa.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Creations by Noa is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 3. Creations by Noa is toegevoegd bij het incassobureau: Bureau Incasso.

Opgesteld op 19 januari 2020.

KvK: 77170458 | BTW: NL003157221B70
Powered by: Creations by Noa/ Basic-vh (C)2020​